2011, ഫെബ്രുവരി 8, ചൊവ്വാഴ്ച

apäw \ndsb ]pÃmWv: sN¯ms\mcmsf hnfn¡q aëjym......
         c£bnà amtj, IgnªbmgvN ]Wnç t]mbn«nÃ. aIfpsS {]khw, aIsâ hntZi k©mcw...._nknbmWv.” 
Hc­mgvN Ignªm ag.
F´p sN¿pw?
Xq¼sbSp¯p sN¯n¯pS§n..... Hê sX§n³ NphSph«sa¯nbs¸mtgçw AW¨p.
C\nsb´p sN¿pw!
 ASp¯bmgvN kvIqfpw Xpdçw!

  sNa¸pw Idp¸pw IeÀ¶ PymanXob cq]§Ä Xnf§p¶ apä§fpambn tkÕv FIvknI|«nhv. "XnIªntÃepw ]n F^v DWvStÃm: tem¬ FSp¡msem......UnkvIu­vWvSv ]ns¶¡n«nÃ.

\¶mbn amtj, FhnSì hm§n? F{Xymbn?

        apä¯p Rm³ \«nê¶ BÂachpw \´ymÀh«hpw ]dn¨p. `mcyho«n \nì CS¸Ån hgn h¶t¸mÄ \me©p t_m¬kmbv N«n hm§n, Fsâ {Kmak¦å§sf Xmbvthê apdn¨v AXn ]dn¨p \«p.
CãapÅ hne Xcmw amtj, Hs¶\n¡v.

 Ct¸mfXn Hê Infn hêìWvS­v: AhcXn IqSp Iq«pambncnçw! 

tPm_n³ Fw. tXmakv 
(F¨v. Fkv. F. aebmfw.)
Pn. F³. _n. F¨v. Fkv. sImSIc

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ