2011, ഫെബ്രുവരി 8, ചൊവ്വാഴ്ച

apäw \ndsb ]pÃmWv: sN¯ms\mcmsf hnfn¡q aëjym......
         c£bnà amtj, IgnªbmgvN ]Wnç t]mbn«nÃ. aIfpsS {]khw, aIsâ hntZi k©mcw...._nknbmWv.” 
Hc­mgvN Ignªm ag.
F´p sN¿pw?
Xq¼sbSp¯p sN¯n¯pS§n..... Hê sX§n³ NphSph«sa¯nbs¸mtgçw AW¨p.
C\nsb´p sN¿pw!
 ASp¯bmgvN kvIqfpw Xpdçw!

  sNa¸pw Idp¸pw IeÀ¶ PymanXob cq]§Ä Xnf§p¶ apä§fpambn tkÕv FIvknI|«nhv. "XnIªntÃepw ]n F^v DWvStÃm: tem¬ FSp¡msem......UnkvIu­vWvSv ]ns¶¡n«nÃ.

\¶mbn amtj, FhnSì hm§n? F{Xymbn?

        apä¯p Rm³ \«nê¶ BÂachpw \´ymÀh«hpw ]dn¨p. `mcyho«n \nì CS¸Ån hgn h¶t¸mÄ \me©p t_m¬kmbv N«n hm§n, Fsâ {Kmak¦å§sf Xmbvthê apdn¨v AXn ]dn¨p \«p.
CãapÅ hne Xcmw amtj, Hs¶\n¡v.

 Ct¸mfXn Hê Infn hêìWvS­v: AhcXn IqSp Iq«pambncnçw! 

tPm_n³ Fw. tXmakv 
(F¨v. Fkv. F. aebmfw.)
Pn. F³. _n. F¨v. Fkv. sImSIc

B\ae Pw£\nse s]ê]¶n¸m¨nen\nSípÅ, bqWnt^man« Gam·mêsS s]änt¡kv ]nSp¯w t\m¡n\nìt]mbn izm\³. slÂaänÃm¯, Hê ssek³kpanÃm¯ apdn¯eb³ sN¡·mÀ sh«nembn.

Ct{X¦nepw CtÃÂ ]ns¶.....
 IenbpKmt{X.......IenbpKw!
AÑëw ]¯phbÊpImc³ sN¡ëw \S¯p¶ samss_ hS¡Sbnse Xnf¨ F®bn \n¶v samcnª hSIfpsS kpKÔw ]cì. kpKÔw?......
]mªp h¶ s_³kv s]mSp¶s\ \nì. "s¸m apt«yt\tem', izm\³ HcSn ]pdtIm«v h¨p.
 Aªqdnsâ ]p¯³ Im«n tNm¡teäv ]¿³ samgnªp;                "]¯p ]cn¸p htSw DÅn htSw'
]{X¡SemÊn A£c§Ä hSbnse F® hmÀ¶v \\ªp.h¶ thK¯n s_³kv ]mªp.
ChäIfv Sqdn\mbncnçw, AXnc¸nÅoÂt¡m {Uow thÄUnÂt¡m?....B Ft´m Bht«.NmeçSn æSoev ^Ìmt{X!.....At¸m ]ns¶ htSsS _nkn\Êv em`mWtÃm.
     AXnc¸nÅo¶v]mªp h¶ _Ênse Infn ]pdt¯ívv  Xe \o«n "" NmeçSn. NmeçSo"¶v ]dªXpw ]mªXpw H¸m.
 Ãmcvçw Xnc¡m..´mbmepw skâv sPbnwkn\v \Ã tImfm. AhsS \½sS DsÅms¡ ImWW sajoëIfp­WvSvt{X!
Hm C¸fm HmÀ¯Xv, C¶v IqS¸ptgev A¿¸³ hnf¡mt{X... kvt]m¬kÀ sN¿p¶Xv ½sS aWym.....NmeçSn aWn..... Iem`h³ aWn.
t£, F\n¡hnsS Imtcym¶qeym. Fd¨ow aoëw H¶qeymWvSv ½¡v ]äqÃ.
Nndb¯nsâ ]ckyçXnc aqSp æep¡n ]mªp. ]¯p cq]ív Hê Intem ]¨¡dn sImSpç¶hsâ Npäpw s]®p§Ä Xpd¶ k©nbpambn \nì."" \nd¨pw shjmt{X ]¨¡doev ¶n«pw...?
\ÃXöv tXm¶vWv­tÃm. Iuktey¨n hnime¯nt\mSv ]dªp. tN¨n¡v thtWm¦n hm§ym aXn, Xosc  ssSanÃ. Bdvçw ssSanÃ.. F\n¡vv AXv Cãw t]meym. izm\³ ]ndq]ndp¯p.
C¶mfv Nt´ev ao³ hn¡W A½nWosS Hê tNmZyw. \n\¡v Hìw In«WntÃSm  izm\m....
icym ]­WvSs¯ ¥masdms¡ t]mbn. Hê sImSn¨ow Xncnªpt\m¡m­WvSmbn. 
   _ohtdPÊnë ap¼n I}hn\v ]«mf¨n«. thsd FhnSym aëjy·mÀ C{X Aä³j\mbn«v \n¡m? shÅapSn¡mÀ apXÂ; s]mSn aoi ]¿·mÀ hsc GIa\kvIcmbn.
C¶mfv Po³kn«, apSn \o«n hfÀ¯nb sN¡³ ]ndp]ndp¡W tI«p:"Cu ]«ns¡´m ChnsS Imcyw?""
 icym.... F\n¡v F´m Imcyw? CsXms¡ F{X \mfmbn«v ImWWXm! Ã, s¸m I®pIfpsS Xnf¡w \ãs¸«p XpS§nbncnçì. Gbv, CsXms¡ C§s¶ XpSêw. Hcqkw Rmëw CÃym¶mhpw....¶mepw NmeçSn æSoev ^Ìv dm¦v hm§pw. (NmeçSn¡mcv Ãmt{X æSn¡tW!) æSnh¨ntÃepw æSn \nÀ¯nÃ.
Hê \qdp sImÃw...Cê\qdp sImÃw.....A§s\.......A§s\ C¶mfv IeymWnç«n ]mSy t]mse I¡mSnsâ IhnX sâ sNhoev apg§m....
 Imean\nbpapêfpw hnjp hêw
hÀjw hêw.......HSphn Bscìsas´ìamÀ¡dnbmw!
AsX BÀ¡dnbmw?.....

sF. F³. {ioP (bp. ]n. Fkv. F.)
Pn. Pn. F¨v. Fkv. Fkv. sImSIc

(AIme¯n s]menªp t]mb hnZymÀ°nbpsS kvacWbn \n¶v)
InS¸dbn Fsâ InS¡bpsS CSXphi¯v Npacn\v NmscbmWv
          Ìo AeamcbpsS Øm\w
`mcymKrl¯n \n¶v Ahsf æSnbnd¡nbt¸mÄ IqsS h¶XmWv
 B Aeamcbpw AXnëÅnse hkvXp¡fpw
AXnsâ CSXp PmeI¯n H¯ Dbchpw hoXnbpapÅ
 Hê I®mSn¨nÃp­v.
B NnÃnsâ Gähpw apIfnemsWsâ {]nb hnZymÀ°nbpsS Nn{Xw Rm³ {]XnjvTn¨Xv
Dbc¯n \n¶v sX¶n hoWv NnXdnt¸mb I®mSn¨nÃv t]msebmbnêì
 Ahsâ A´yhpw
AXn\m Xs¶ Ahs\ hlnç¶ Cu NnÃpw Øm\¯p\nìw  
    Cfæ¶XmtWm F¶v \ntXy\ Rm³ t\m¡nbnêì
C¯cw ]cntim[\bpsS thfbnemWv
         kztX Xo£vW§fmb Ahsâ I®pIfnse Xo Rm³          
                      {i²n¨Xv.
 Ahsâ Zln¸nç¶ t\m«w Xm§m\mhmsX,  
                hÃms¯mckzØXtbmsS Rm³ Xncnªp InSì
]ntä¶v cmhnse Xs¶
 Idp¯ XpWn sImW­ vSv \nsâ ImgvNíp XSbn«Xpw 
                                                 Rm\mbnêì
 ImcWw,
 Rm³ ]Tn¸n¨ ]mT§fnepw \o ]Tn¨ ¢mÊpIfnepw \ndªp\n¶ Rm³ Hcn¡epw Rm\mbnê¶nsö kXyw \obdnbmXncn¡m³.
knt\mjv, F\n¡dnbmw \nsâ I®pIfpsS ImgvNsb F\nç  
                         XSbm\mhnsöv.
F¦nepw \osbs¶ F´mbn¡­WvSpthm AXmbncnçhm³ Hê ]mmgv {iaw
Cu Nn{Xw IW­vS \nsâ I®pIsf F´p sNbvsXì tNmZn¨m 
 c­WSÔÀ¡v Rm\h ]dn¨p\ÂInsbì ]dbpw.
ImcWw, IÅw ]db sXmgnem¡nbhcmWtÃm R§Ä.


B³k¬ sUman\nIv
(F¨v. Fkv. F. aebmfw)
skâv. sk_mÌy³kv F¨v. Fkv. Fkv. 
æän¡mSv
                FhnsS \nt¶m tIÄç¶ hnem]¯n k¦Sw sImÅp¶ Hê a\Êv, Hê æªp ]q hncnªp Imét¼mÄ {]Imiam\amæ¶ Hê a\Êv, Hê æ«nbpsS ]p©ncnbn ip`m]vXn hnizmk¯nsâ sXfnan¶em«w ZÀinç¶ Hê a\Êv.....C§s\bpÅ Hc²ym]It\ hnZymÀ°nIfpsS a\Êns\ ImhymßIam¡m³ Ignbq. \ncmÀ{Zamb b{´ a\ÊpIÄ sImWvvvS­v Bkpcamb ImeL«w CXmhiys¸Spì. Cu t\cdnhmWv A²ym]IêsS Hê Iem kmlnXythZnç cq]w sImSp¡m³            NmeçSn D]Pnà hnZymcwKw IemkmlnXythZnsb t{]cn¸n¨Xv.
                    IemkmlnXy cwK§fn CSs]Smëw kÀ¤mßItijnIÄ {]ISn¸n¡mëw \à BkzmZIa\ÊpIsf krãn¡mëw AhkcsamêçI F¶ Dt±iyt¯msS {]hÀ¯\w XpS§nb A²ym]I IemkmlnXythZn Cu t»mKv khn\bw \n§Äç ap¼n Xpdì hís«.
 I½änbwK§Ä


                                     
Fw. hn. {]k¶æamcn 
(I¬ho\À) 


Fw. BÀ. hnt\mZv æamÀ
 F. C. H. 


Fw. sI. lcn 
  DZb³ C. Pn. 
  tPm_n³ Fw. tXmakv
                             
                                              


tkm^n tPmkv 
 AÂt^m¬k BâWn 
FÂkn n ]n. sP.
                                   
                                      


sUbv\n Fw. sI.
 Zpan\n sI. sP.  
 {ioP sF. F³.